snapshots and events
ich kann mich nicht erinnern...?!

silvester 2003

playin wild with the tongueevil!burps!b beim bagger-blicken
ohaaa...anneschnuckerlwer hat anneschnuckerl genkutscht?!?woo-haa!

[1] | 2 | 3 | 4 | 5